Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Celoroční projekt

Celoroční projekt

 

CO VIDÍ SLUNÍČKO

 

  Obsah vzdělávání je uspořádán do těchto bloků:

 

Podzim

JDEME DO ŠKOLKY

Seznámíme se s kamarády v MŠ, se zaměstnanci a prostředím MŠ, režimem dne a pravidly soužití ve školce, se značkou, kterou používáme, místem v šatně.

Budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, posilovat počáteční prosociální chování a postoje k druhým. Budeme se učit respektovat dospělého a ostatní děti, jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti, uvědomovat si svoji vlastní identitu.

Budeme rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti, navazovat dětská přátelství, začleňovat se do kolektivu.

Využijeme říkadel, písní a pohádek, které už děti znají, naučíme se i nějaké nové. Nabídneme dětem rozmanité činnosti, budeme si hrát, malovat, zpívat, tančit, hrát divadlo, sportovat, obědvat, odpočívat…

 

PLODY PODZIMU

Poznáváme ovoce a zeleninu z naší země, kde co roste, učíme se, co je dobré pro zdraví.

Rozvíjíme smyslové vnímání, ochutnáváme, zkoumáme, voníme, pozorujeme měnící se přírodu, zahradu a pole na podzim, pozorujeme práci zemědělců na poli, pracujeme na naší zahradě, poznáváme sad, zahradu, ovocné stromy a jejich plody, sbíráme plody podzimu a tvoříme z nich.

Opakujeme známé písničky, procvičujeme rytmus, hrajeme na tělo, s rytmickými nástroji.

Dramatizujeme pohádku O řepě, děti se zapojují do hraní rolí.

 

FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU

Pozorujeme počasí, jeho proměny, vítr, pouštíme draky, hrajeme si s říkadlem Foukej, foukej větříčku, Koulela se ze dvora.

Hledáme v přírodě barvy a jejich odstíny, učíme děti míchat barvy, zapouštět je.

Poznáváme život v lese, stromy, houby, pařezy, zvuky, vůně.

 

PODZIMNÍ SLAVNOSTI

Slavíme svátek naší republiky, seznámíme se s místem, kde žijeme, pojmy rodná vesnice x město, vlast, hlavní město, vlajka, prezident, poslechneme si českou hymnu.

Seznámíme se s místními tradicemi – předínská svatováclavská pouť, Památka zesnulých.

Slavíme svátky a narozeniny dětí.

 

 ZIMA

ADVENT

Poznáváme adventní zvyky a obyčeje, připomeneme si sv. Lucii, sv. Barboru, Mikuláše s čerty, čertovsky si zařádíme v zábavním parku ve Stříteži, seznámíme se s příběhem o narození Ježíška. Rozvíjíme smyslové vnímání, chutě a vůně Vánoc, upečeme si perníčky, budeme zpívat a poslouchat vánoční koledy, poznáváme, jak se Vánoce slaví jinde ve světě. S rodiči si vyrobíme něco vánočního a užijeme si vánoční pohody, navštívíme místní kostel a podíváme se na Betlém, připomeneme si tradici Tří králů.

 

PANÍ ZIMA

Vyhledáváme zimní pohádky a příběhy, dramatizujeme pohádku O rukavičce, zpíváme, malujeme, tančíme, sportujeme, užíváme si sněhu a ledu, cvičíme v tělocvičně, učíme se, jak pečovat o své zdraví – program Zdravá pětka, co je zdraví prospěšné.

Pozorujeme zimní krajinu, počasí, jak se v zimě oblékáme, rozvíjíme sebeobsluhu.

Pozorujeme sníh, co všechno přikryl, děláme pokusy se sněhem a ledem.

 

ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

Poznáváme volně žijící zvířata, která žijí v lese, na poli, jak se jim v zimě žije, kdo se o ně stará, jdeme ke krmelci, pozorujeme a určujeme stopy zvířat, sypeme ptáčkům do krmítek, určujeme ptáčky podle atlasů a encyklopedií, kreslíme, vyrábíme a zpíváme o ptáčcích.

 

MASOPUSTNÍ VESELÍ

Seznamujeme se s tradicí mosopustu – období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Vyrobíme si masky na karneval, který si užijeme v KD Předín, rozvíjíme malířské dovednosti – výzdoba na karneval.

 

 JARO

JAK SE RODÍ JARO

Pozorujeme rašení pupenů, pozorujeme a určujeme jarní kytičky, pozorujeme vodu v potůčcích, rybnících, posloucháme zpěv ptáčků, vyséváme zeleninu, trháme větvičky.

Seznámíme se s koloběhem vody, s životem u vody.

Povídáme si o významu slunce, malujeme, zpíváme a cvičíme Pozdrav sluníčku, poznáváme barvy a jejich odstíny, rozvíjíme fantazii, pozorujeme počasí a přírodu.

Poznáváme, co rostliny potřebují k růstu, sejeme, sázíme a pracujeme na zahradě.

 

SVÁTKY JARA

Přivítáme Velikonoce – kraslice, pomlázka, koledníci, rozvíjíme výtvarné a rukodělné dovednosti.

Seznámíme děti s tradicí pálení čarodějnic, Filipojakubská noc, pracujeme s knihou Malá čarodějnice.

Rozvíjíme radost z pohybu – sportujeme, tančíme, chodíme na výlety do okolí MŠ.

 

CO NÁS CHRÁNÍ

Učíme děti chránit své zdraví, povídáme si, co je pro naše zdraví prospěšné, zdravý životní styl.

Učíme chránit si své soukromí a své zdraví, učíme se odmítnout to, co by nám mohlo ublížit.

Povídáme si, kdo nás chrání a komu můžeme důvěřovat – rodina, učitelky MŠ, Policie, Hasiči a Záchranná služba. Učíme se, umět si poradit v nepříjemné situaci.

Osvojíme si poznatky o těle a jeho zdraví.

 

MOJE RODINA

Slavíme svátek maminek, vyrobíme pro ně dárečky, povídáme si o důležitosti rodiny, učíme se pojmenovat její členy, znát povolání rodičů, celé své jméno a adresu. Rozvíjíme citové vazby v rodině, malujeme rodinu.

Budeme rozvíjet schopnost citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat.

 

 LÉTO

JEDEME NA VÝLET

Poznáváme různé dopravní prostředky, kde se pohybují, k čemu slouží, kam s nimi pojedeme.

Pojedeme na výlety autobusem, podnikneme pěší výlety do okolí MŠ.

Navštívíme Kozí farmu v Ratibořicích a Hospodářský dvůr v Bohuslavicích.

Učíme se bezpečnosti v silničním provozu, dopravní značky, dopravní hřiště, spolupracujeme se ZŠ.

 

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

Povídáme si, kde budeme o prázdninách, pracujeme s mapou a globusem, povídáme si o sousedech naší země, těšíme se na letní dovádění u vody, život v rybnících, potocích a mořích.

Pozorujeme barvy a vůně léta, ochutnáváme dary léta, pozorujeme změny v přírodě a počasí.

Rozloučíme se s dětmi, které budou po prázdninách odcházet do školy.