Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Celoroční projekt

Celoroční projekt Hrajeme si ve školce

Obsah vzdělávání je uspořádán do těchto bloků:

PODZIM

Září

Seznámíme se s kamarády v MŠ, se zaměstnanci a prostředím MŠ, režimem dne a pravidly soužití ve školce, se značkou, kterou používáme, místem v šatně, školní zahradou.

Budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, posilovat počáteční prosociální chování a postoje k druhým. Budeme se učit respektovat dospělého a ostatní děti, jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti a uvědomovat si svou vlastní identitu.

Budeme rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti, navazovat dětská přátelství, začleňovat se do kolektivu.

Využijeme říkadel, písní a pohádek, které už děti znají, naučíme se i nějaké nové. Nabídneme dětem rozmanité činnosti, budeme si hrát, malovat, zpívat, tančit, hrát divadlo, sportovat, společně stolovat, odpočívat, naslouchat…

Motivační pohádka: Jak se vlaštovka Žofka chystala na cestu

Budeme zpívat známé lidové písničky o zvířátkách, procvičíme rytmus, zahrajeme si na tělo, rytmickými nástroji.

Budeme rozvíjet smyslové vnímání, ochutnávat, vonět, zkoumat, pozorovat měnící se přírodu, zahradu i pole na podzim, stromy a jejich plody – budeme je sbírat a tvořit z nich.

Budeme rozvíjet výtvarné dovednosti, radost z tvoření.

Budeme u dětí podporovat radost z pohybu – při pobytu na zahradě, v přírodě, ve třídě.

 

 

 

 

Říjen

Motivační pohádka: O čem si zvířátka na dvorku povídala

Budeme si povídat o zvířátkách, která žijí na dvorku, čím se živí, kde žijí, jaké vydávají zvuky, jaký z nich mají lidé užitek, jak se jmenují jejich mláďata.  

Zdramatizujeme pohádku O veliké řepě.

Budeme zpívat, rytmizovat, rozvíjet samostatné a souvislé vyprávění,  schopnost naslouchat mluvčímu, rozvíjet slovní zásobu.

Budeme malovat zvířátka, nabídneme dětem zajímavé výtvarné techniky.

Budeme chodit na pěší výlety do okolí MŠ, s rodiči si vyjdeme na procházku do přírody, budeme pouštět draky.

Připomeneme si svátek naší republiky, seznámíme se s místem, kde žijeme, pojmy rodná vesnice x vlast, hlavní město, vlajka, prezident, poslechneme si českou hymnu.

Seznámíme se s místními tradicemi –  předínská pouť, Památka zesnulých.

 

Listopad

Motivační pohádka: Co se stalo na svatého Martina

Budeme rozvíjet slovní zásobu, smysl pro rytmus, budeme zpívat , učit se nové básničky a říkadla.

Budeme pozorovat měnící se přírodu, hrát si s listím stromů, určovat je, využijeme je k výtvarným činnostem a tvoření.

Rozvineme poznávací schopnosti dětí, budeme rozvíjet logické myšlení a paměť, budeme si dávat hádanky, zařadíme dechová a artikulační cvičení, budeme rozvíjet grafomotorické dovednosti dětí.

Budeme se připravovat na příchod sv. Mikuláše a jeho družiny.

Zahrajeme si divadlo O budce.

 

ZIMA

Prosinec

Motivační pohádka: Blíží se Vánoce

Navštíví nás sv. Barbora, sv. Mikuláš s andělem a čertem, pojedeme do herního parku ve Stříteži na čertovské cvičení. Seznámíme děti s příběhem o narození Ježíška.

Budeme kreslit, malovat, skládat z papíru, vystřihovat, lepit, modelovat.

Vyrobíme vánoční přáníčka, upečeme si perníčky, budeme poslouchat a zpívat koledy, vyzdobíme si adventně školku.

 

Leden

Motivační pohádka: Ptáčci v zimě

Nezapomeneme na zvířátka – budeme sypat ptáčkům do krmítek, budeme určovat druhy ptáčků, pozorovat je. Rozvineme výtvarné dovednosti dětí – nabídneme dětem nové výtvarné techniky, např. enkaustiku. Doneseme zvířátkům do lesa dobroty – povíme si, co zvířátkům chutná a co jim dávat nesmíme.

Rozvineme smysl pro rytmus, budeme zpívat, učit se nová říkadla, básničky, povedeme děti k soustředěnému naslouchání a respektu k mluvčímu.

Budeme rozvíjet tělesnou zdatnost a obratnost, využijeme sněhu k zimním radovánkám, budeme se otužovat a rozvíjet sebeobsluhu při oblékání.

Uděláme si pokusy se sněhem a ledem, vyrobíme si ledové ozdoby.

Půjdeme se podívat do předínského kostela na Betlém.

Budeme rozvíjet grafomotorické, a poznávací dovednosti,  předmatematické představy, rozvíjet fonematické vnímání. 

 

 

 

Únor

Motivační pohádka: Kočka Micka, pes Alík a sněhulák

Budeme učit děti chránit své zdraví, povídat si, co je pro naše zdraví prospěšné, zdravý životní styl.

Naučíme děti chránit si své soukromí a své zdraví, odmítnout to, co by jim mohlo ublížit.

Osvojíme si poznatky o těle a jeho zdraví. Budeme sportovat, chodit na zimní vycházky do lesa, otužovat se, sáňkovat, bobovat, vyšlapávat cestičky.

Připravíme se na Masopust, vyrobíme si masky, uděláme si karneval.

Nabídneme dětem zajímavé výtvarné techniky – zapouštění barev, práci s klovatinou, se šablonami, kresbu tuší,…

Zdramatizujeme pohádku O rukavičce.

 

JARO

Březen

Motivační pohádka: Přichází jaro

Jaro je období probouzení, znovuzrození, pučící přírody. Budeme pracovat s tématy, jako jsou jarní  květiny a  zvířata a jejich mláďata.

Připomeneme si řemesla a povolání – zahradník, farmář, mlynář, zedník, švec, stavitel,…co který dělá, jaké ke své práci potřebuje nářadí. 

Naučíme se nová říkadla, rozpočítadla, budeme rozvíjet slovní zásobu a podporovat samostatné a souvislé vyprávění.

Budeme pozorovat změny v přírodě, práci zemědělců na polích, urychlíme růst větviček, zasadíme si semínka řeřichy, začneme s úklidem zahrady po zimě.

 

 

 

Duben

Motivační pohádka: Návrat vlaštovky Žofky

Povíme si, kteří ptáci se k nám vrátili z teplých krajů.  Obohatíme slovní zásobu o názvy ptáčků, budeme pracovat s encyklopediemi. Budeme hrát na rytmické

nástroje, zpívat o čížečkovi a žežuličce, tančit, sportovat, chodit na výlety do okolí MŠ.

Povíme si, jak se kapky vody dostanou z mraků zpět k zemi, uděláme si pokusy s vodou, připomeneme si proměny vody.

Připravíme se na svátky jara Velikonoce (kraslice, pomlázka, koledníci), rozvineme výtvarné a rukodělné dovednosti.

Na konci měsíce se budeme věnovat tématu Pálení čarodějnic – jak se v naší vesnici tradice dodržuje, povíme si o  tom, jak je pro lidi oheň užitečný, připomeneme, kdy je  nebezpečný. Zopakujeme si, kdo nás chrání – hasiči, policie, záchranná služba.

Začne předplavecká výuka pro předškoláky.

 

Květen

Motivační pohádka: Soutěž o Zlatého slavíka

Budeme si povídat o vhodném chování, jak můžeme někomu udělat radost, ale i jak si mohou lidé ubližovat. Koho máme rádi a kdo má rád nás – rozvineme téma rodiny – moje maminka, tatínek, sourozenci, prarodiče.

Oslavíme svátek maminek, vyrobíme pro ně dárečky, povíme si o důležitosti rodiny, naučíme se pojmenovat její členy, znát povolání rodičů, celé své jméno a adresu. Budeme rozvíjet citové vazby v rodině, namalujeme rodinu. Budeme rozvíjet schopnost citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat.

Zorganizujeme ve školce soutěž O zlatého slavíka.

Budeme rozvíjet radost  z pohybu – při hudbě, při pobytu na školní zahradě, při výletech do okolí MŠ.

Povedeme děti k záměrnému pozorování okolní přírody, budeme poznávat a určovat květiny, stromy, keře, broučky, motýly,… zkusíme si techniku frotáže kůry stromu, budeme pozorovat zvířátka, jehličí a mech pod lupou.

A budeme stříhat, lepit,  malovat, konstruovat, skládat, třídit, počítat a porovnávat.

 

LÉTO

Červen

Motivační pohádka:   Nastává léto

V tomto období zařadíme témata jako  je cestování, dopravní prostředky.

Budeme pracovat s mapou a globusem, povíme si o sousedech naší země, kam pojedeme na prázdniny, poučíme děti o bezpečnosti o prázdninách, při cestování, koupání, jízdě na kole apod.

U příležitosti MDD si budeme povídat o kamarádství a o tom, jak jsme každý jiný a přesto máme každý svou hodnotu. Oslavíme s dětmi jejich svátek.

Podnikneme výlety do okolí MŠ.

Budeme pozorovat barvy a vůně léta, ochutnávat dary naší zahrady, pozorovat změny v přírodě a počasí. Rozloučíme se s dětmi, které budou po prázdninách odcházet do školy.